Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การทำงานอย่างมีความสุข”


      เมื่อบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การทำงานอย่างมีความสุข และ การเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” ขึ้น  ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการปรับเปลี่ยนทัศคติที่ดีในการทำงาน การอยู่ร่วมกันในองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีท่านแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวเปิดโครงการ และปิดโครงการดังกล่าว

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .