Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2


      เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภารกิจแผนและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2 ต่อกลุ่มบุคลากรงานบริหารและธุรการ บุคลากรงานแผนและงบประมาณ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี และทีมผู้บริหาร ได้ถ่ายทอดและบอกเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของคณะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพงานบริหารและงบประมาณสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตลอดจนการการประกันคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ เช่น การรับฟังเสียงของบุคลากร การรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของทีมบริหาร การรับฟังความต้องการความคาดหวัง และเสนอแนะปัจจัยแห่งความผูกพันของบุคลากร ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
      สำหรับ โครงการ “เล่าสู่กันฟัง” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและบอกเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของคณะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของผู้บริหารและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ให้กับบุคลากรของคณะ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน และการรับฟังเสียงของบุคลากรของคณะอีกช่องทางหนึ่ง

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .