Follow Us       
Logo VET@KKU

ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในโครงการ Big Cleaning Day


ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในโครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 16-17, 20-23 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดยรอบและส่วนป่าหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบๆ และสวนป่าหน้าคณะ ในโครงการ Big Cleaning Day เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมสำหรับการใช้บริการ รวมถึงมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้มารับบริการ และเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี ผู้ดำเนินโครงการ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนงบประมาณเติมพลังให้กับคนทำงาน ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ ผศ.อรัญ-คุณสุธิดา จันทร์ลุน และคุณสัญญจิตร ศรีหนองหว้า เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .