Logo VET@KKU

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development) รุ่นที่ 3


      เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development) หัวข้อ “พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมวารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมี รองศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
      ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่นเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ การปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานให้ดีขึ้น การร่วมมือร่วมใจประสานงานกันในการทำงาน การพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมโดยใช้เครื่องมือ Organization Development ในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า
      โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรกว่า 90 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ใส่หน้ากากอนามัย และงดทานอาหารร่วมกัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรครั้งนี้นั้น ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core Value) ขององค์กร ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .