Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ


      ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ขึ้นโดยรับเกียรติจาก นายสุภาพ ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ และผู้สนใจ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
      วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Access เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อจะได้มีความเข้าใจในระดับเริ่มต้นไปจนถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .