Logo VET@KKU

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ”


โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ” จัดโดย งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน กระตุ้นให้บุคลากรนำการจัดการความรู้ โดยถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะยังผลให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการจัดการความรู้ จำนวน 34 คน

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .