Logo VET@KKU

การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง ส่งเสริม พัฒนากระบวนการทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน”


      ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25,27-29 ทั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ได้รับเกียรติจากนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย สังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การสร้าง ส่งเสริม พัฒนากระบวนการทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน”
      
การจัดโครงการครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสนุกสนาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาทักษะหรือกระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างผลงานของตนเอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน พัฒนาตนเองผ่านการแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการเติบโตขององค์กรตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ตั้งไว้ในอนาคตต่อไป

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .