Logo VET@KKU

สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565


สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2556 ณ โรงแรม Sea View Resort & Spa เกาะช้าง จังหวัดตราด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วม "โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นการพัฒนาทักษะหรือกระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างผลงานของตนเอง รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตาม “จรรยาบรรณบุคลากร” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการบริหารงานบุคคลของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้หลักความประพฤติที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การธำรงและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งตนและเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .