Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้”


      เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้” ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถิตย์  แก้วบุดดา   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และนางสาวทิพยมาลี  เจริญรส  นักทรัพยากรบุคคล  เป็นวิทยากร  โดยมี ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันดังกล่าว  ซึ่งผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนร่วมประชุมทั้งในห้องประชุม และร่วมประชุมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบในเรื่องของสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้อีกด้วย ซึ่งหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จะได้ทำการปรับปรุง ร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน หลังจากนั้น จะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ และสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ เพื่อรับรองให้ความเห็นชอบ จึงจะจัดทำเป็นประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .