Logo VET@KKU

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development) พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development) พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2

      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (Organization Development) หัวข้อพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร” รุ่นที่ 2 ณ Pomelo Park Resorts อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ เป็นวิทยากร
      การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การสื่อสาร การระดมสมอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อ พัฒนาการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการปฏิบัติงานไปจนถึงทัศนคติในการทำงาน โดยใช้เครื่องมือ Organization Development ในการบริหารและ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง เปิดหน้าต่าง ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และงดทานอาหารร่วมกัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรครั้งนี้นั้น ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core Value) ขององค์กร ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .