Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชาพิจารณ์ ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566


      เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ ได้จัดประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ  นำโดย รศ.น.สพ.ดร.สายใจ  กองเพชร ประธานคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินฯ  และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา ผู้ดำเนินการประชาพิจารณ์  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดประเด็นเกณฑ์ประเมินแต่ละหัวข้อที่ได้รับการเสนอจากคณาจารย์  ให้ที่ประชุมรับทราบ และบุคลากรสายวิชาการร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบภาระงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยการประชาพิจารณ์ในวันดังกล่าว ยังได้เปิดช่องทางให้ร่วมประชุมแบบออนไลน์อีกด้วย

 ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .