Logo VET@KKU

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558


      วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558” ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ผู้มีหน้าที่ดำเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามหนังสือรับรองแจ้งการผลิตฯ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 60 คนและได้รับเกียรติจาก นางจุฑามาศ ศิริปาณี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ นายยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
      การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง

รูปภาพ



ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .