Logo VET@KKU

ประชุมการจัดทำอัตรากำลัง โดยกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่ผู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มวิชา และหัวหน้างานคณะสัตวแพทยศาสตร์


      ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำหนดจัดประชุมการจัดทำอัตรากำลังประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10:30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหาร ตัวแทนของกลุ่มวิชา และหัวหน้างาน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดและการได้รับอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวณัฐติกา จันทร์เทาว์ และนางสาววาสนา ผิวขม ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ จากกองยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทาง ให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .