Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน”


      เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ผ่านมา ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ   คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.จรินทร์  ปภังกรกิจ  หัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างานทุกงาน รวมทั้งสิ้น  17 คนด้วยกัน หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ต้องจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน แล้วจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ และสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ เพื่อรับรองให้ความเห็นชอบ จึงจะจัดทำเป็นประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .