Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการติดตามการจัดทำบริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการติดตามการจัดทำบริบทเชิงกลยุทธ์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้อง VIP Bayasita โรงแรมบายาสิตา โดยภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการติดตามการจัดทำบริบทเชิงกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบริบทเชิงกลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และนำพาคณะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
      ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .