Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการ “ปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์”


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการ “ปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์”

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง VIP โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของการบริหารคณะให้มีประสิทธิภาพ โดดเด่น และนำพาคณะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
          ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจเข้าร่วมโครงการ

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .