Logo VET@KKU

โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563


โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่  13  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  สวนสัตว์ขอนแก่น   อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึก  เสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ศึกษาธรรมชาติของสัตว์ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงการดูแลสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น  พร้อมกันนี้ ได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะได้จัดขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  การจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสุพรรณี  ปูนอน  นางเกวลิน  สร้อยบับ  และนักศึกษาสัตวแพทย์รวมจำนวนทั้งสิ้น  122 คน ในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณ สวนสัตว์ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และน.สพ.ชวิน  ไชยสงคราม วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในครั้งนี้

แชร์ Facebook Twitter LINE

รูปภาพข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .