Follow Us       
Logo VET@KKU

โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564


      สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จัดโครงการ “ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16” ประจำปีการศึกษา 2564   ในระหว่างวันที่ 18 – 22  มิถุนายน 2565  ในเขตพื้นที่  ตำบลหนองน้ำใส และตำบลแคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โดยพิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2565  ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน  อาทิเช่น  นายวรากร  อิทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายวิธีปราชญ์ พนาจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่ นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นายสำเร็จ  หวานซุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส นายสัตวแพทย์ชนินทร์  น่าชม ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  บาทหลวงเลิศอังพร พรมผาย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่  นางพลอยใจ  โจทย์ครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาคาร นะศรี ประธานโครงการค่าย   และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกิจกรรมออกค่าย
      กิจกรรมค่ายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัส เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่จัดโครงการ นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในการเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้านสัตวแพทย์  นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีม และปรับตัวเข้าสู่ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น  การออกค่ายในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน โดยในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมให้บริการประชาชนมากมาย เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์เบื้องต้น มีการร่วมพัฒนาโรงเรียน ซึ่งใช้เป็นที่พักด้วย มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีกิจกรรมนันทนาการกับชาวบ้านในแต่ละวันด้วย

รูปภาพข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .