Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัว "เหลืองทองคำ"


      เมื่อช่วงบ่ายวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2565 ครอบครัว "เหลืองทองคำ" นำโดย  รองศาสตราจารย์สุคนธ์ทิพย์  เหลืองทองคำ ภรรยา ของ รองศาสตราจารย์พิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และครอบครัว ได้มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี  ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ และจะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันเป็นกุศลจิตของท่าน และวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

รูปภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .