Logo VET@KKU

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2564


ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

รหัสประจำตัว

ชื่อ

วันจบการศึกษา

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

พ.ศ. รับปริญญา

ที่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ

 

511800112155 : สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1

1

595180013-5

นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย

31-พ.ค.-64

18-มิ.ย.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

511800122155 : สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2

2

595180001-2

นางสาวภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน

31-พ.ค.-64

9-พ.ย.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

3

595180015-1

นายวัฒนศักดิ์ จำละคร

31-พ.ค.-64

23-ก.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

 

531800211155 : สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)

4

595180020-8

Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH

21-เม.ย.-64

5-พ.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

 531800411160 : วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1

5

605180007-1

Ms.VO THI HOANG NGA

21-เม.ย.-64

6-พ.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

6

625180004-9

MissISTIANA NUR VIDAYANTI

10-มิ.ย.-64

2-ก.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ

 

551800621160 : สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2

7

615180002-2

นางสาวปริยากร เหล่าพิเดช

11-มี.ค.-64

4-ต.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

8

595180017-7

นายศุภกร ชนะภักดิ์

13-พ.ค.-64

31-ต.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

9

595180018-5

นางสาวเสาวคนธ์ พะวังคาม

13-พ.ค.-64

26-ก.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

 

731800011160 : วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)

10

617180003-4

Mr.LATSAMY SOULIVONGSA

2-ก.ค.-64

21-ก.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

11

625180002-3

Miss BIETHEE RANI SARKER

9-ก.ย.-64

7-ต.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

12

625180005-7

Miss DADAN LIU

9-ก.ย.-64

15-ต.ค.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

531800421160 : วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2

13

615180010-3

ว่าที่ ร้อยตรีอัครพล จันทร์ทองศรี

27-ส.ค.-64

 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

551800021160 : วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2

14

615180003-0

นางกนกวรรณ บุตรโยธี

26-ต.ค.-64

9-พ.ย.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

711800111155 : สหวิทยาการสัตวแพทย์ แบบ 1.1

15

587180004-9

นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู

26-ต.ค.-64

4-พ.ย.-64

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2564

 

 ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .