Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำสะพานให้อาหารลิงแสมที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วนอุทยานโกสัมพี


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำสะพานให้อาหารลิงแสมที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วนอุทยานโกสัมพี

         วันที่ 20 ตุลาคม 2564   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แฟนเพจเสือน้อย ลงพู และทูเม็ด  นำโดย รองศาสตราจารย์อารยาพร  มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผู้ช่วยศาตราจารย์คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสัตวพทย์วชรินทร์  หินอ่อน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 (มข. รุ่นที่ 34) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง  นางสาวณัฐกานต์ ผุยมาตย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าวนอุทยานโกสัมพี รวมจำนวนทั้งหมด 21 คน เพื่อเป็นการสืบสาน ปณิธาน สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ช่วยเหลือลิงแสมที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้จัดทำสะพานให้อาหารลิง และนำอาหาร ผลไม้ ไปแจกจ่ายให้ลิงที่วนอุทยานโกสัมพี  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .