Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชาพิจารณ์ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566


      วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ได้จัดประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน  นำโดย รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ประธานคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  และ นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ผู้ดำเนินการประชาพิจารณ์  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดประเด็นเกณฑ์ประเมินแต่ละหัวข้อที่ได้รับการเสนอจากทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของกองบริหารงานคณะ และโรงพยาบาลสัตว์  ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมากร่วมประชาพิจารณ์ (แบบออนไลน์) หลังจากการทำประชาพิจารณ์แล้ว คณะกรรมการฯ จะได้ทำการประชุมพิจารณาสรุป และจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ ฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรับรอง และประกาศเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบภาระงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) ต่อไป 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .