Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2564 มีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน  2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุชีวา  จันทร์หนู  สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
          
ปัจจุบันจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด 68 คน มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน(รอโปรดเกล้า) รองศาสตราจารย์ จำนวน 25 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 35 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 89.71ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .