Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565


      เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  ชั้น1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการนำของ รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตน โดยมีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มาให้บริการตรวจสุขภาพ นอกจากจะมีการตรวจเหมือนเช่นทุกปีแล้ว ยังมีการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body dcan) , การตรวจวัดสายตา, การตรวจหาสารเสพติด(Methamphetamines) Mammogram ดิจิทัล เพื่อตรวจมะเร็งเต้านม, ตรวจอัลตร้าซาวด์ทรวงอก (US:Breast) และตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง  มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งสิ้น  116 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 199 คน สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันนี้ เนื่องจากติดราชการ แต่จะไปตรวจโดยใช้สิทธิที่สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในวันอื่น รวมทั้งยังมีบุคลากรบางส่วนที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องไปพบแพทย์ทุก 3 เดือนอยู่แล้ว จึงไม่ได้ตรวจสุขภาพในส่วนที่คณะจัดให้ในวันดังกล่าว

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .