Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ


      ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ขึ้นโดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน และนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กล่าวต้อนรับวิทยากรคือ นายสุภาพ ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ และผู้สนใจ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
      วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ในการใช้โปรแกรม Power Bi เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อจะได้มีความเข้าใจใน Data Source ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับ Power BI, การสร้างการเชื่อมต่อกับ Data Source, การจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมกับวิเคราะห์, การสร้าง Query เพื่อกรองข้อมูล และการ Filter ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น เป็นต้น

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .