เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดการประชุมสัมมนาในโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education Transformation in Veterinary Medicine)” ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STEEP ซึ่งหมายถึง S; Social การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในหลากหลายมิติล้วนมีผลต่อแนวคิด/พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น จำนวนประชากรที่ลดลง การเป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น ความคาดหวังต่อการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ สิทธิเสรีภาพ ฯลฯ T; Technology ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง มีผลต่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว กว้างไกล และทำให้กระบวนงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่ก็อาจจะมีผลกระทบทางลบตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ ฯลฯ E; Economics การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจในทุกระดับ มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกในการบริโภค รวมถึงมีผลต่อความสามารถในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ฯลฯ  E; Environment การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ติดตามมาต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น โรคภัยไข้เจ็บทั้งในคนและในสัตว์ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ P; Political การเมือง นโยบายของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ โดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิชาจะต้องมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมถึงในแวดวงของวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็เช่นกัน คณะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนของ STEEP ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น โดยการเพิ่มความรู้หรือทักษะทางด้านกฎหมาย การเงิน การตลาด เทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะทำให้บัณฑิตสามารถทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้คณะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น เช่น การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบ Flipped classroom ฯลฯ ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของคณะนั้นจะมีการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะเป็นสำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งอาจจะใช้เวลาอยู่บ้าง และคณะจะจัดกิจกรรมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อระดมแนวคิดและความคิดเห็นทั้งจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรภายในคณะต่อไป

Share Facebook Twitter LINE

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .