เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1  กันยายน  2565  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ คณะและสถาบัน รวมไปถึงเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีกับการที่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4  ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับชั้นพรีคลินิกและก้าวสู่ชั้นคลินิกปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวผ่านความสำเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งของการศึกษา และตระหนักถึงหน้าที่ที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงวิชาชีพที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องในอนาคต พิธีมอบเสื้อคลินิกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นึกศึกษามีความภาคภูมิใจ ความตั้งใจและความพยายามเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสมในอนาคต  และประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อไป  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  นักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นน้อง รุ่นพี่  ประมาณ 300  คน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   และพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นเมื่อ เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์   โดย ศ.น.สพ.ดร.บัณทิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  บรรยายกาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี 

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .