เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่และเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  คำพา อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับชมวิดิโอนำเสนอจาก นายนิคม ศรีกะชา ศิษย์เก่า เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนอย่างไรถึงจะเรียนสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ตลอดทั้งการบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับบัณฑิต และแนะนำช่องทางการค้นหาข้อมูลสำหรับนักศึกษา โดย นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม นายกสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ อาทิการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการเขียนขอใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การแนะนำแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำประสบการณ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงกานฯ ทั้งสิ้นประมาณ 22 คน รวมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเสร็จสิ้นโครงการ เวลา 15.50 น.

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .