เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้ให้ทุนการศึกษาจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต


      เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาววันวิสาข์ ชะอุ่ม นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี และนางสาวเพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ และเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก เอกศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวทศวรรณ มากพันธ์ผล โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการวิจัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และได้สิ้นสุดกิจกรรมฯ เมื่อเวลา 12.30 น.

 

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .