เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 36 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565


      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดงรุ่นที่ 36 และพบผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะประกอบด้วย รายละเอียดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต กระบวนการจัดการเรียนการสอนการลงทะเบียนวิชาเรียน การใช้ชีวิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 คน นักศึกษารุ่นพี่ช่วยงาน จำนวน 16 คนและมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวนกว่า 40 คน

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .