เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมมือกับ Ohio State University จัดโครงการ OIE OSU-KKU AID1-CProject 2022 (Curriculum Assessment Workshop)


      ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือกับ Ohio State University ประเทศหรัฐอเมริกา จัดโครงการ OIE OSU-KKU VEE Hub for AID1-C in South East Asia “The 1 st On-Site/Virtual Workshop Training Site Visit” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถดำเนินการโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการสัตวแพทย์ ตามมาตรฐานหลักสูตรของ OIE Day 1 Competencies (AID-1C)และยังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เพื่อการประเมิน การจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงการประเมินหลักสูตรของ OIE อย่างถูกต้อง โดยมี Prof. Dr. Amando Hoet, Director, VeterinaryPublic Health Program และ Dr. Samantha Swisher, Resident, Veterinary Public Health Program, Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายและนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี-ความรู้ทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีออนไซต์และออนไลน์ โดยมี คณาจารย์จากภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น รวมถึงตัวแทนจากณะสัตวแพทยศาสตร์ทั่วประเทศไทยทั้ง 14 สถาบัน พร้อมด้วยตัวแทนจากต่างประเทศ อาทิเช่น สปป.ลาว เมียมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า50 ราย
      นอกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ช่วงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นำโดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้นำวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์และภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NELAC KKU) โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมบูรณ์แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ทพ.ญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน TDRC โดย ศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ศรีพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ DAMASAC คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าเยี่ยมชม หมวดโคนม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุนี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ซึ่งองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้พิจารณาให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของการจัดตั้งโครงการ AID-1C ซึ่งเป็นความร่วมมือของ OIE และ Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Day One Competencies (D1Cs) ในหลักสูตรของสถาบันผลิตสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพที่มีมารตฐานสากล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นศูนย์การประเมินและการนำ หลักสูตร Day One Competencies (AID-1C) ไปใช้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันผลิตสัตวแพทย์ (VEE) ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการวิชาชีพการสัตวแพทย์ต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งในด้านของ specific competencies และ advances competencies ของ OIE D1Cs ซึ่งกำหนดการ Workshop ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่นเดิม

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .