เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการไหว้ครูมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบไหว้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ สำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่อาจกระทำละเมิดต่ออาจารย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  อันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวคำบูชาพระคุณครู การกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา   และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูแล้วยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละชั้นปี เกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น   ประจำปีการศึกษา 2563   มอบทุนการศึกษาของคณะ  ทุนที่คณะได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก   และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดย น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ  ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา จำนวน 100,000 บาท     ท้ายสุดคณบดีกล่าวขอบคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีอุปการะคุณ   หลังจากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกับคณาจารย์และศิษย์เก่า บรรยากาศของการจัดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครูในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 บุคลากรสายสนับสนุน

 

Photosคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .