Logo VET@KKU

การสร้างลายเซ็นดิจิทัลสำหรับบุคลากรงานแผนและงบประมาณ


การสร้างลายเซ็นดิจิทัลสำหรับบุคลากรงานแผนและงบประมาณ

      วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างลายเซ็นดิจิทัลสำหรับบุคลากรงานแผนและงบประมาณ”  ขึ้น เนื่องปัจจุบันทางคณะได้มีการลดปริมาณการใช้การดาษลงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงหันมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งเอกสารเมื่อถูกส่งออกไปในบางครั้งจะต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ส่งให้มีความเชื่อมั่นต่อเอกสารมากยิ่งขึ้น การลงลายมือชื่อหรือการสร้างลายเซ็นดิจิทัลจึงเข้ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
      ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และรู้จักขั้นตอนการสร้าง การติดตั้ง การจัดการ และใช้งานการสร้างลายเซ็นดิจิทัลแก่บุคลากรที่มีความสนใจให้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมขึ้น โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ใช้วิทยากรจากภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ คือ นายยรรยง วังปรีชา ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรงานแผนและงบประมาณ

 

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .